Udskriv

 

Vedtægter i foreningen Lastbiler For Børn

 

 

 

§ 1 Formål.

 

Vedtægter i foreningen Lastbiler For Børn

 

 

 

§ 1 Navn. 

 

Lastbiler for børn 

 

 

 

§ 2

 

Hjemsted : Foreningen lastbiler for børns adresse følger kassèrens adresse, dette er samtidig hjemsted for foreningen.

 

 

 

 § 3 formål 

 

Gruppen lastbiler  for børn er stiftet med det formål  at   give børn der har en anstrengt hverdag med sygdom, sygehus, læger o.m.a  en god oplevelse  og for at  få  deres tanker afledt fra dette for en kort stund og give dem nogle glade timer. 

 

Vi kommer ud  til børnene  på  fortrinsvis  sygehuse  ved arrangementer   der er tilpasset de enkelte steder. Vi kommer med et passende  antal lastbiler, der er tilpasset  de enkelte arrangementer, og vi stiller op.  Og i nogle timer kan børnene  frit  nyde  selskabet af nogle store lastbiler som de kan få lov at udforske  på nært  hold. Det er tilladt at afholde arrangementer andre steder såfremt der gives tilladelse fra bestyrelsen.

 

Alle arrangementer i forenings navn skal godkendes af bestyrelsen.

 

Alle der stiller op i disse arrangementer  gør det frivilligt i deres fritid. 

 

Alle chauffører  og vognmænd der deltager gør det non profit og non kommercielt. 

 

Vi modtager gerne gaver  i alle størrelser, som vi kan videregive  til  de enkelte arrangementer. Det er tilladt for enkelte deltagere/firmaer ved specifikke arrangementer at komme med  donationer/gaver eller lign. til det specifikke arrangement uden at det går via foreningen. Dog henstilles til at den enkelte arrangør  er informeret .

 

Alle donationer der  kommer i lastbiler for børns navn skal  indføres i foreningens regnskab.

 

 I forbindelse  med arrangementer, som  man deltager i, er  alkohol forbudt. Ligesom, hvis en deltager dukker op og af lugter af alkohol, så  er det forbeholdt den enkelte arrangør at bortvise personen  fra dette arrangement.  Deltager man i et arrangement  i Lastbiler for børn, skal man være indstillet på at  bestyrelsen forbeholder sig ret til at bede om en børneattest, hvis dette findes nødvendigt.

 

 

 

Vi forventer  at når man deltager i et arrangement,  at man har styr på sine køre/hvile tider /weekend  hvil  osv. Det  kan forekomme ved enkelte arrangementer,  at der er deltagelse fra  myndigheder.  Derfor skal alle formalia være på plads og alle papirer for både bil og chauffør  være  i orden. 

 

Dette  er ikke noget vi kontrollerer, men vi forventer  at  deltagerne selv har styr på det. 

 

 

 

 

 

§ 4 Optagelsesbetingelser (herunder eksklusion)

 

Foreningen Lastbiler for børn optager alle som medlem, da foreningen er offentlig og tilgængelig for alle. Der skelnes ikke til om man er lastbilchauffør, har syge børn, eller anden tilknytning til arrangementerne.

 

Eneste kriterie er at man  skal kunne støtte op om Lastbiler for børn og dets formål.
Foreningen Lastbiler for børns bestyrelse, kan dog ekskluderer medlemmer der bevist modarbejder foreningens formål, det værende at forsøger at forhindre arrangementers afvikling, fremkommer med trusler mod foreningens øvrige medlemmer/bestyrelse, indtager eller har indtaget alkohol eller er påvirket af euforiserende stoffer ved arrangementerne på sygehusene (Dog skal man som ambassadør ved andre arrangementer ( lastbiludstillinger, dyrskuer, byfester og lignende), hvor Lastbiler for børn har en deltagelse, være ædru samt opføre sig i en tone, hvor børnene også kan være med, indtil foreningens deltagelse slutter [nedtagelse af standplads]).
Medlemmer kan endvidere ekskluderes fra foreningen, efter at have opført sig upassende på foreningens medier eller modarbejder foreningens formål på andre medier/fora, efter en periodes karantæne, hvorefter der drøftes et videre forløb, mellem det /de pågældende medlemmer samt udvalgte talspersoner fra bestyrelsen, inden en fuldkommen eksklusion gennemføres. Eller såfremt at bestyrelsen vurderer at et medlem har optrådt illoyalt. I et sådant tilfælde kan bestyrelsen hvis den finder det nødvendigt iværksætte en ekskludering omgående

 

Ved en eksklusion  skal det pågældende medlem altid tilbydes at få fremlagt sin sag  af  en af det ekskluderede medlem udpeget person med gyldigt medlemskab af Lastbiler for børn. På den førstkommende ordinære generalforsamling

 

 

 

§ 5 medlemmer

 

Medlemmerne får ved indmeldelse i foreningen Lastbiler for børn, oplyst deres medlemsnummer efter at kontingentet er betalt kontant/mobilepay/bankoverførsel, medlemsskabet regnes som værende gyldigt fra det øjeblik betalingen er registreret
Medlemmerne registreres med navn, adresse, telefonnummer samt E mail.

 

 

 

§ 6 kontinent

 

Til drift af foreningens udgifter til bla kontorartikler samt udgifter til medlemskort og lign betales XX kr pr. indeværende år, dog ved indmeldelse fra  oktober og frem, gælder kontingent for året ud, samt næste følgende år. (Beløbet skal bogføres i indeværende regnskabs år.) og skal normalt være indbetalt inden 30/11

 

Ved overskridelse på mere end 20 dage af denne frist kan man sagtens forny , men ens optjente medlems ancinitet bortfalder,

 

Børn under 16 år er gratis,  men hvis man ønsker at betale for sit barn alligevel er dette tilladt.

 

Kontingentets størrelse fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling

 

 

 

 

 

§ 7 Regnskab & Revision. 

 

Regnskabsåret er fra 1.december  til 30.november begge datoer inklusivt.

 

Foreningens midler opbevares i bank & ved den designerede kassèr,(denne kan dog udpege en eller flere personer  i mindre omfang til opbevarelse af mindre kontant beløb til  bytte penge m.m. ved arrangements afholdelser) regnskabet kontrolleres løbende

 

Regnskabet afsluttes årligt inden godkendelse og fremlæggelse, med en godkendelse og påtegnelse  fra en af foreningen valgt revisor.

 

Bestyrelsen kan vælge at bruge en ekstern professionel revisor,  hvis den finder dette nødvendigt , midlerne til dette  tages fra kontingent midler. Dog skal udgiften være rimelig  og kunne forsvares overfor en generalforsamling , og i et sådan tilfælde er det  den samlede bestyrelse der bærer ansvaret.

 

Fremlæggelsen sker ved årlig generalforsamling og  med påtegnelse af minimum foreningens egen revisor.

 

Regnskabet opstilles som et almindeligt regnskab,  efter almene gængse regnskabsprocedurer.
Enhver uacceptabel  manko herfra skal undersøges af foreningens bestyrelse. Og såfremt beløbet overstiger 500,- endvidere af en ekstern revision, udpeget af bestyrelse i samråd  med  foreningens revisor . Endvidere kan der ved interessekonflikter og differencer kræves en påtegnelse fra en uvildig  revisor, udgifter hertil betales fra kontingent.
 Alle bilag fra arrangementer, skal være kasseren i hænde senest ved udgang af den efterfølgende uge, hvori arrangementet er afholdt.

 

 

 

 

 

§ 8 håndtering af foreningens midler.

 

Ved beløb under 400,- råder kassèren over udlæg fra foreningens konti.
Ved beløb over 401,- skal foreningens formand endvidere godkende og (kassèr og formand) skal skrifteligt godkende udlægget.
Ved beløb over 1500,- skal det fremlægges for hele bestyrelsen, og godkendes med flertal.

 

 

 

 

 

§ 9 Generalforsamling:

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Generalforsamlingen afholdes årligt i januar måned, og der indkaldes med minimum 21 dages varsel .

 

Dagsordnen ifølge foreningens vedtægter.

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Indkaldelsen til generalforsamling sker udelukkende på foreningens medier.

 

I tilfælde af at foreningens regnskab ikke kan godkendes  af generalforsamlingen  påhviler det den siddende kasserer at trække sig fra kassér og bestyrelses post omgående , dette kan kun  undgås ved at 90% af de stemmeberettigede  der er til stede på generalforsamlingen siger ja til at kasseren kan fortsætte.

 

Og i tilfælde af  et kasseret regnskab,  suspenderes den igangværende generalforsamling med øjeblikkelig virkning og bestyrelsen skal indkalde til ny efter gældende regler for ekstraordinær generalforsamling.

 

 

 

§ 10 Dagsordnen:

 

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

1. Valg af Dirigent.

 

2. Valg af Referent./stemmetællere

 

3. Formandens/bestyrelsens årsberetning.

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 

5. Behandling af indkommende forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleanter.

 

8. Valg af revisor og suppleant.

 

9. Eventuelt.

 

 

 

 

 

§ 11 Stemmeret & afstemning:

 

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde, hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Afstemningen sker ved håndsoprækning. For at være stemme berettiget skal man være fyldt 16.

 

Afstemning  om bestyrelsesposter kan foregå skriftligt

 

Dog kan formålsparagraffen ( § 1) ikke ændres.

 

 

 

§ 12 Valgbarhed

 

For at kunne stille op til bestyrelsen i Lastbiler for børn SKAL man havde været fuldgyldigt medlem i min. 12 mdr. før den ordinære generalforsamling.

 

For at kunne  opstille til poster (formand - kassèrer), skal man havde siddet i bestyrelsen i min. 1 år. (ANICINITET SOM SUPPLEANT ER OGSÅ GÆLDENDE HER )

 

Denne ovenstående del af  denne paragraf er vedtaget  på generalforsamlingen  27/1-2018 og træder først i kraft ved afholdelsen af ordinær generalforsamling  2020, frem til dette gælder det, at for at være opstillings berettiget skal man have været gyldigt medlem i  4 måneder(dette gør sig gældende såfremt dette stemmes igennem på generalforsamlingen januar 2018)

 

For at være valgbar, skal man være villig til at der evt. kan  indhentes børneattest på èn.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig/går fra bestyrelsen mellem 2 generalforsamlinger, frasiger man sig retten til at kunne genopstille senere (undtagelse er dog sygdom/ulykke/arbejdspres).

 

Man skal have meddelt sit kandidatur  til  bestyrelsen inden den af bestyrelsen fastsatte dato for dette.

 

Man kan kun opstille  på selve dagen ved fremmødet såfremt 90% af dem fremmødte generalforsamling kan stemme ja til dette.

 

 

 

 

 

 

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

 

Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske minimum 14 dage efter kravet er fremsat og afholdes inden 30 dage herefter.

 

 

 

 

 

§ 14  Bestyrelsens ledelse:

 

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. I alt 7 personer.

 

Plus revisor og revisor suppleant.

 

De to suppleanter følger bestyrelsens arbejde, men er ikke stemme- og beslutningsberretiget.

 

Revisor og revisorsuppleant er  ikke en del af  den beslutnings berettigede  bestyrelse og deltager som sådan ikke i den daglige ledelse.

 


Bestyrelsen bedes huske, at de varetager ALLE medlemmernes interesser. Bestyrelsen har pligt til at varetage foreningen på bedst mulig vis, og altid i en sober tone på foreningens medier.

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, Genvalg kan ske.

 

 
 Bestyrelsen vælges  samlet. Og  umiddelbart  efter generalforsamlingen  er  afsluttet  skal  den nyvalgte bestyrelse  konstituere sig selv, og derved  fordeles  posterne formand - kasser og næstformand . Det påhviler den nyvalgte bestyrelse selv at konstituere sig efter følgende gældende regler:

 

Formanden konstitueres  for to år af gangen på lige år  og derved  på lige år er den person der sidder med formandsposten på valg  sammen med  2 menige bestyrelses medlemmer.

 

Posterne  næstformand og kasser   konstitueres ligeledes for 2 år og de personer der sidder på  disse poster  er på valg  på ulige år.

 

Såfremt bestyrelsen vurderer at ingen i den valgte bestyrelse  er regnskabskyndige  nok, kan  bestyrelsen vælge at udpege en hjælpe kasserer.. den siddende ansvarlige kasserer skal dog vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne. Et flertal af bestyrelsen skal dog sige god for en evt. hjælpekasserer.

 

Genvalg  betyder  ikke at man er genvalgt til posten,  men til bestyrelsen  og derved foregår konstituering af posten på ny efter  ovenstående principper .

 

Bestyrelsen har  pligt til inden for 24 timer at offentliggøre  konstitueringen. Sker dette  ikke, skal der indkaldes til et nyt valg til bestyrelse efter  de gældende regler for ekstraordinær general forsamling.

 

 
De 2 suppleanter vælges  på skift hver andet år,  (denne paragraf er vedtaget   på ordinære generalforsamling januar 2018) og ved ordinær generalforsamling i 2019 stilles den suppleant på valg der i 2018 havde færrest stemmer.(dette gør sig gældende såfremt dette stemmes igennem ved generalforsamlingen januar 2018)

 


For at være valgbar, skal den foreslåede person være tilstede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

 Bestyrelses beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendig, og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Dog skal der minimum afholdes 2 fysiske møder årligt.

 

Såfremt der opstår situationer  i de løbende år mellem to ordinære generalforsamlinger, som kan betyde at bestyrelsen bliver underbemandet i forhold til vedtægterne,  er det op til den siddende bestyrelse at  træffe beslutning om, hvordan situationen skal håndteres. Såfremt der stadig sidder mindst 4 personer,  kan bestyrelsen vælge at  varetage de designerede opgaver og driften frem til den førstkommende ordinære generalforsamling. Den kan også vælge at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling  med valg.

 

Kommer bestyrelsen under 4 personer, skal der  indkaldes til ekstra ordinær  generalforsamling med valg. Bestyrelsen vælger  om det er hele bestyrelsen, der skal på valg eller det kun er de folk der mangler. Dette kan dog ændres hvis 90% af den fremmødte  ekstraordinære generalforsamling mener noget andet, og  derfor skal -  i et sådan tilfælde -  første punkt på dagsordenen være om den fremmødte ekstra ordinære  general forsamling  - kan godkende det fremsatte valg. Dette er kun aktuelt såfremt at bestyrelsen kun vælger at afholde valg for de manglende folk.

 

 SÅFREMT BESTYRELSEN  VURDERER  AT DET ER NØDVENDIGT PGA ARBEJDSBYRDE ELLER ANDET , KAN MAN  FOR KORTERE ELLER LÆNGERE PERIODER UDVIDE BESTYRELSENS ANTAL FRA 5 PERSONER PLUS 2 SUPPLEANTER  , TIL 7 PERSONER PLUS 2 SUPPLEANTER.

 

DETTE KAN DOG KUN SKE I FORBINDELSE  MED EN  ORDINÆR GENERALFORSAMLING .. LIGE SOM  DET KUN KAN TILBAGEFØRES PÅ EN ORDINÆR GENERALFORSAMLING ,

 

DE PERSONER DER VÆLGES IND  SIDDER LIGELEDES FOR 2 ÅR AF GANGEN  OG FØLGER  SÅ LÆNGE DE SIDDER SOM MENIGE BESTYRELSESMEDLEMMER DERES VALGPERIODE PÅ 2 ÅR FRA DET ÅR DE ER VALGT IND , DOG VIL DE AUTOMATISK UANSET VALGÅR    KOMME PÅ.VALG IGEN  I DET ØJEBLIK  AT DER BESLUTTES AT GÅ TILBAGE TIL  5.MANDS BESTYRELSE.

 

DE ALMINDELIGE VILKÅR FOR AT VÆRE OPSTILLINGSBERRETIGET ER OGSÅ  HER

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 Underskud/konkurs/misbrug af foreningens midler.

 


I tilfælde af at foreningen må lukkes ned pga. underskud på arrangementer, er det foreningen Lastbiler for børn der må lukke ned. Ingen medlemmer har nogen økonomisk forpligtigelse og hæfter derfor ikke for et evt. underskud. Ligeså er der heller ikke nogen i den siddende bestyrelse, der er økonomisk forpligtiget. 

 

Ethvert overskud i foreningen doneres til formål, der ligger indenfor rammerne  af formåls paragraffen,  inden den endelige afvikling af foreningen.

 

Dog kan personer der begår straffemæssigt underslæb eller bedrageri, gøres personligt ansvarlig efter straffelovens paragraffer, og dette forhold anmeldes til politiet.

 

 

 

§ 16 Opløsning / Ændring af formåls paragraf:

 

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på  - en i dette særlige tilfælde - indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkelig antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud velgørende formål. I relation til foreningens formåls paragraf 3.

 §17 Ansvar ved arrangementer:

Der udpeges af bestyrelsen, en navngiven person til at varetage det overordnede ansvar for arrangementets afvikling og planlægning. Denne person er ikke nødvendigvis en fra bestyrelsen, men skal dog være medlem af foreningen.
Dette skal tydeligt fremgå fra opslaget med arrangementet på foreningens medier.

Alle der stiller op til disse arrangementer, gør det frivilligt i deres fritid.

 

Alle chauffører og vognmænd, der deltager gør det non profit og non kommercielt.

 

Vi modtager gerne gaver i alle størrelser ,som vi kan videregive til de enkelte sygehuse .

 

Indtagelse af alkohol samt euforiserende stoffer er forbudt under arrangementerne, som nævnt i §3

 

 

 

§18 Deltagelse ved arrangementer Chauffør/vognmand:

 

Regler for kørehviletider er gældende ved arrangementerne. Man er på ingen måde fritaget fra at anvende førekort eller køreskive til arrangementerne.
Man er selv ansvarlig for at sine egne kørehviletider bliver overholdt, og dette kontrolleres ikke af foreningen.

Ved udeblivelse eller fravær efter tilkendegivelse og tilmelding, bedes -så tidligt som overhovedet muligt - meddeles til den udpegede ansvarshavende for arrangementet, da der ofte er ventelister på deltagelse.

 §19 Varetagelse af foreningens medier og ansigt udadtil.

De af bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til at varetage funktionen som offentlige talspersoner, er til enhver tid forpligtiget til at udtale sig  - i en for foreningen, hensigtsmæssig tone - og i korte og præcise informationer og altid kun konkrete udtalelser.
Man må på ingen måde tale eller skrive nedladende eller nedsættende til - eller om, andre medier - ved arrangementer.
Man er forpligtiget til hurtigst muligt at svare på spørgsmål, evt efter en konsultation med bestyrelsen, eller de i bestyrelsen berørte medlemmer.
Der må ikke udførers generel censur. Tonen og driften burde ikke nødvendiggøre dette.

 

 

 

§20 foreningens oprindelse

 

Foreningen er stiftet som formel forening i januar 2016 efter ide af  Steen Møller Jensen opstået i sensommer 2015

 

 

Disse reviderede vedtægter er vedtaget  på ordinær generalforsamling januar 2018.(dette gør sig kun gældende såfremt disse stemmes igennem ved flertal på generalforsamlingen januar 2018)

 

Redigeret 26/01-20